Tento e-shop používa cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné, zatiaľ čo iné nám pomáhajú vylepšiť tento web a váš užívateľský zážitok. Súhlasíte s používaním všetkých cookies?

Cookies nastavenie

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať nastavenia cookies nižšie.

Obchodní podmínky eshopu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

RAV-Slezák s.r.o.

se sídlem Příčná 1217/1B, 779 00 Olomouc - Hodolany

Identifikační číslo: 25879715

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23118

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ravslezak.cz 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti RAV-Slezák s.r.o., se sídlem Příčná 1217/1B, 779 00 Olomouc - Hodolany, identifikační číslo: 25879715, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23118 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.ravslezak.cz 
 (dále jen „webová stránka“).

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec  samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se RAV-Slezák s.r.o.  nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností RAV-Slezák s.r.o. od 1.10.2014.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

2.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.4. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet do 7 dnů od obdržení zaplacené částky prodávajícím.

2.5. Každou objednávku může kupující po dohodě stornovat do 10h následujícího dne. V případě, že zboží již bylo expedováno bude kupujícímu  naúčtovaná doprava 2x (cesta od prodejce k zákazníkovi a zpět).

2.6. Kupující je opraven vrátit nepoužité a nerozbalené zboží v originálním obalu, v případě, že bude obal poškozen, bude kupujícímu naúčtována částka obalu.

3. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • V hotovosti v  provozovně prodávajícího na adrese Příčná 1217/1B, 772 00 Olomouc-Hodolany
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • Jako bezhotovostní platba předem převodem na číslo účtu prodávajícího uvedené na zálohové faktuře  s uvedením variabilním symbolem
 • Online platbou – v nákupním košíku si před dokončením objednávky může kupující zvolit platební bránu, přes níž lze cenu zboží zaplatit. Jakmile systém prodávajícího spáruje platbu kupujícího s objednávkou, prodávající pošle kupujícímu potvrzení o přijaté platbě. Důležité je, aby kupující vyplnil správné údaje spolu s variabilním symbolem.

Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží po přijetí potvrzení o úhradě v souladu s deklarovanou dodací lhůtou. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

3.2. Objednávka bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

3.3 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy /objednávky/ mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení. Faktura - daňový doklad je pak přiložena v zásilce.

3.4. V případě platby převodem z účtu je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet firmy RAV-Slezák s.r.o. V případě, že není zálohová platba (platba předem), uvedená v objednávce, převedena na účet RAV-Slezák s.r.o.. do 3 dnů od data objednávky, bude příslušná objednávka automaticky stornována.

3.5. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo  zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak.

3.6. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva nemá kupující na základě přepravní smlouvy.¨

3.7. Místem plnění je místo dodání, určené v objednávce zákazníka. Při osobním odběru zboží ve skladu na adrese prodávajícího je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží nebo zaplatit na místě v hotovostí.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

4.2. Na zboží se vztahuje záruka uvedená v záručním listu k výrobku. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží zákazníkem - objednatelem.

4.3. Při uplatnění odpovědnosti za vadu výrobku je nutné podat reklamaci na vadu výrobku písemně prodávajícímu a to buď elektronickou cestou přes e-mail servis@slezak-rav.cz anebo poštou. Při zasílání reklamace poštou je nutné přiložit k reklamaci kopii prodejního dokladu nebo platného záručního listu. Při zasláni reklamace přes e-mail je nutné přiložit kopii prodejního dokladu nebo platného záručního listu do přílohy. Při nesplnění podmínek řádného uplatnění reklamace nebude tato přijata k řešení. V případě dotazu na uplatnění odpovědnosti za vadu – reklamace na vadu výrobku pište na servis@slezak-rav.cz

4.4. Po přijetí řádně uplatněné reklamace bude zákazník vyrozuměn telefonicky nebo písemně o způsobu řešení reklamace. Pokud bude zákazník zboží k reklamaci zasílat prodávajícímu, musí zákazník prodávajícího o tomto informovat a ve vlastním zájmu zboží zabalit do originálního obalu nebo jiného vyhovujícího a dostatečně chránícího přepravního obalu, který bude vyhovovat nárokům na zvolenou přepravu daného zboží a zásilku označit příslušnými symboly.

4.5. Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky nebo  e-mailem.
2) připravte si doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě a vyplněný záruční list (pokud se jedná o prodlouženou záruční opravu )

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

4.6. Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží k reklamaci způsobené přepravou.

4.7. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná plynout po doručení zboží prodávajícímu.
Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku - takto zaslané zboží ani neavizované zásilky prodávající nepřijímá. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zák. č. 89/2012 Sb. a souvisejících právních předpisů.

4.8. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
a) nesprávným skladováním
b) neodbornou montáží
c) nesprávným používáním, případně ošetřováním výrobku

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud zboží není použité a originál obalu. V případě rozbalení zboží z originál zataveného obalu od výrobce jsou kupujícímu účtovány skutečné náklady na přebalení zboží, vyčíslené prodávajícím.

Toto právo se dle ustanovení $ 1829 občanského zákoníku nevztahuje na právnické osoby a podnikající fyzické osoby (tj. nákup na IČO). Vyrozumění o odstoupení od kupní smlouvy musí být zákazníkem podáno v zákonné lhůtě.

5.2. Pokud prodávající nesplní termín potvrzený termín dodání.

5.3. Rozhodnutí kupujícího odstoupit od smlouvy v této lhůtě musí splňovat níže uvedené podmínky:

 • Kupující kontaktuje prodávajícího s požadavkem odstoupení od smlouvy. Uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a vyčká na jeho akceptování ze strany prodávajícího.
 • Následně kupující dodá zboží zpět  na adresu našeho sídla, uvedenou v sekci kontakt. Při  vracení zboží přepravní službou, sdělí nám, jakou společností a kdy bude zboží doručeno. Neohlášené zásilky a zásilky na dobírku prodávající nepřijímá. Dopravu hradí kupující

5.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@slezak-.rav.cz, info@slezak-rav.cz, odbyt@slezak-rav.cz, odbyt1@slezak-rav.cz

5.5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající poukáže peníze za zboží, snížené o náklady spojené s vrácením zboží výrobci ve výši 10% ceny vráceného zboží, na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

5.6. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží nebude převzato zpět.

5.7. Kupující ne může vrátit zboží prodávajícímu, pokud bylo upraveného dle přání kupujícího (výrobky na míru).

6. DODACÍ LHŮTA

6.1 Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Běžná doba dodání bývá 2 - 5 pracovních dní od objednání. V případě, že zboží není na skladě, je doba dodání prodloužena a jsou další možnosti doby dodání:

 • 4 týdny (atypická výroba)
 • Dodací lhůta bude kupujícímu zodpovězena na dotaz

Platnou možnost dodací lhůty kupující zjistí v rámci webového rozhraní e-shopu přímo u možnosti koupě vybraného výrobku. Udaným počtem dnů je míněn počet pracovních dnů.

V případě koupě více výrobků, termín jejich společného dodání bude platný dle toho výrobku, který má dodací lhůtu nejdelší.

Osobní odběr je možný nejdříve druhý pracovní den po potvrzení o přijetí objednávky (v pracovní době) – platí jen v případě, že prodávající potvrdí kupujícímu, že je zboží skladem.

7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1 Přehled možných způsobů doručení zásilek:

 • DPD CZ
 • DPD CZ s dobírkou
 • TOPTRANS EU.
 • TOPTRANS EU, s dobírkou
 • Osobní odběr (fakturační adresa prodejce)

Provozní doba: PO-PA: 8-15.30 , 11-12h – nelze vyzvednout

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a za přítomnosti přepravce rozbalit a zkontrolovat zásilku. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě nebo do přepravního listu.
V případě, že tak neučiní, reklamace nebude uznána.

Zjistí-li kupující po převzetí zboží skrytou vadu mechanického charakteru, sdělí tyto skutečnosti písemně na mailovou adresu eshop@slezak-.rav.cz, info@slezak-rav.cz, odbyt@slezak-rav.cz, odbyt1@slezak-rav.cz nejpozději však do 24hodin od převzetí zboží. Faktura (daňový doklad) je přiložena k zásilce. Záruční listy při expedici nejsou vyplněny, protože ze zákona má zákazník 14 dní na odstoupení od smlouvy a většinou jsou součástí originálních balení. Ze zákona však při reklamaci stačí předložit nákupní doklad.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.3 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH

V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – PRO ZÁKAZNÍKY

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen „nařízení“)

1. Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů)?

- RAV-Slezák s.r.o., IČ: 25879715, DIČ: CZ25879715 se sídlem Příčná 1217/1B, Olomouc , PSČ: 772 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě v oddílu C, vložce 23118, kontaktní údaje: , e-mail: info@slezak-rav.cz (dále jen též „obchodník“); zástupcem správce osobních údajů je Ing. Slezáková Tatjana, obchodní ředitelka

2. Jaké osobní údaje o Vás budou zpracovávány?

identifikační a fakturační údaje (např. jméno, příjmení, IČO, DIČ), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, fax, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o bankovním spojení (např. číslo účtu) a o odebraném zboží či využitých službách, včetně shora uvedených údajů o Vašem (obchodním) zástupci či pověřeném zaměstnanci nebo jiné kontaktní osobě

3. Pro jaké účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?

- a) pro plnění povinností obchodníka vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Vámi a obchodníkem (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o přepravě zboží)

- b) pro plnění povinností obchodníka podle platných právních předpisů především v souvislosti s jeho činnostmi, např. v oblasti ochrany spotřebitele, odpovědnosti za vady či plnění účetních, daňových či celních povinností, včetně povinností souvisejících s prováděním kontroly ze strany příslušných orgánů

- c) pro výkon práv a oprávněných zájmů obchodníka, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám

4. Co je právním základem zpracování Vašich osobních údajů?

- právo obchodníka zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely (viz 3. otázka) i bez Vámi uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení

5. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 • Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a obchodníkem a po jeho ukončení po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu pěti let od konce účetního období, v němž došlo k zániku posledního smluvního vztahu, nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení)
 • po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny

6. Kdo bude nebo může být příjemcem Vašich osobních údajů?

orgány veřejné moci, daňoví poradci, účetní, auditoři, soudy a jiné příslušné kontrolní a finanční orgány, v případě přepravy zboží též poskytovatelé poštovních služeb či smluvní přepravci a v případě přepravy mezinárodní též celní orgány a společnost zajišťující celní řízení; s Vaším souhlasem pak i jiné osoby; Vaše osobní údaje mohou být z důvodu splnění smluvních nebo zákonných povinností předány též příjemcům v zahraničí, a to pouze za podmínek stanovených v článku 44 a násl. nařízení, bude-li zajištěny dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů)

7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracovávané osobní údaje a jak je prováděna jejich aktualizace?

 • osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a Vašich (obchodních) zástupců či jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů, rejstříků a evidence dlužníků a též z listin a komunikace předložené či doručené obchodníkovi
 • aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás či Vašich (obchodních) zástupců nebo jiných pověřených osob a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků

8. Jaká základní práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jakým způsobem je můžete vykonávat?

 • máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup
 • máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům a na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (za poskytnutí další kopie nebo dalšího potvrzení Vám bude účtován administrativní poplatek ve výši 10,- Kč (bez DPH) za každou jednu stranu kopie formátu A4 a ve výši 200,- Kč (bez DPH) za každé další vystavené potvrzení)
 • máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů
 • máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka); vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou obchodníkem pouze uloženy a zpracovávány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost; bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz; bude-li obchodník údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování
 • máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz)
 • máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnocení osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, Vašich osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nacházíte nebo pohybujete); ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a obchodníkem; je povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu; nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou Vaše osobní údaje v současné době obchodníkem zpracovávány)
 • svá práva (na přístup k osobním údajům a potvrzení o nich, na jejich doplnění, opravu či výmaz nebo na omezení zpracování) můžete uplatnit osobně nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: eshop@slezak-.rav.cz, info@slezak-rav.cz, odbyt@slezak-rav.cz, odbyt1@slezak-rav.cz  , přičemž Vaše podněty budou vyřízeny ve stanovených lhůtách (zpravidla do jednoho měsíce)

Dle čl. 21 nařízení máte PRÁVO kdykoli vznést NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů obchodníka a pro účely tzv. přímého marketingu.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@slezak-.rav.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.3 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

9.4 Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9.5 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2014.

Ušetrite vodu!
Zistiť viac

Šetriť vodu nie je zložité, 

se SLEZÁK - RAV CZ s.r.o.

Zistiť viac