Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Slezák - RAV CZ s.r.o.

se sídlem Příčná 1217/1b, Hodolany, 779 00 Olomouc

identifikační číslo: 25879715

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23994

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.slezak-rav.cz/

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Slezák - RAV CZ s.r.o., se sídlem Příčná 1217/1b, Hodolany, 779 00 Olomouc, identifikační číslo: 25879715, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23994 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.slezak-rav.cz/ (dále jen „webová stránka“).

1.2. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec  samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Slezák - RAV CZ s.r.o.  nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Slezák - RAV CZ s.r.o. od 1.7.2014.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.

2.3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

2.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.5. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

2.6. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

2.7. Každou objednávku můžete kupující po dohodě stornovat. V případě že zboží již bylo expedováno (toto se stává velmi často protože většina zboží je stále skladem) postupujeme individuálně podle způsobu dopravy k zákazníkovi.
2.8. V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

3. CENA ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

  • V hotovosti v  provozovně prodávajícího na adrese Příčná 1217/1b, 772 00 Olomouc
  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  •  Jako bezhotovostní platba předem převodem na číslo účtu prodávajícího uvedené na zálohové faktuře                                     

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

3.3 Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení. Faktura - daňový doklad je pak přiložena v zásilce.

3.4. V případě platby převodem z účtu je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet firmy Slezák - RAV CZ s.r.o.  V případě, že není zálohová platba (platba předem), uvedená v objednávce, převedena na účet Slezák - RAV CZ s.r.o. do 30 dní od data objednávky, bude příslušná objednávka automaticky stornována.

3.5. Doprava je nad 500,- Kč bez DPH je zdarma. Doprava do 500,- Kč bez DPH je účtovaná dle ceníku.

3.6. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo  zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak.

3.7. Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. Prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva nemá kupující na základě přepravní smlouvy.¨
3.8. Místem plnění je místo dodání, určené v objednávce zákazníka. Při osobním odběru zboží ve skladu na adrese prodávajícího je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží.

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

4.2. Na zboží se vztahuje záruka uvedená v záručním listu k výrobku. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží zákazníkem - objednatelem.

4.3. Při uplatnění odpovědnosti za vadu výrobku je nutné podat reklamaci na vadu výrobku písemně prodávajícímu a to buď elektronickou cestou přes e-mail info@slezak-rav.cz anebo poštou. Při zasílání reklamace poštou je nutné přiložit k reklamaci kopii prodejního dokladu nebo platného záručního listu. Při zasláni reklamace přes e-mail je nutné přiložit kopii prodejního dokladu nebo platného záručního listu do přílohy. Při nesplnění podmínek řádného uplatnění reklamace nebude tato přijata k řešení. V případě dotazu na uplatnění odpovědnosti za vadu – reklamace na vadu výrobku pište

na servis@slezak-rav.cz.

4.4. Po přijetí řádně uplatněné reklamace bude zákazník vyrozuměn telefonicky nebo písemně o způsobu řešení reklamace. Pokud bude zákazník zboží k reklamaci zasílat prodávajícímu, musí zákazník prodávajícího o tomto informovat a ve vlastním zájmu zboží zabalit do originálního obalu nebo jiného vyhovujícího a dostatečně chránícího přepravního obalu, který bude vyhovovat nárokům na zvolenou přepravu daného zboží a zásilku označit příslušnými symboly.

4.5. Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně (tel. 585 11 44 85, e-mail: servis@slezak-rav.cz)
2) kontaktujte servisní středisko (uvedené v záručním listě)
3) připravte si doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě a vyplněný záruční list (pokud se jedná o prodlouženou záruční opravu )

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

U veškerého zboží provádíme také pozáruční opravy .

4.6. Prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží k reklamaci způsobené přepravou.

4.7. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná plynout po doručení zboží prodávajícímu.
Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku - takto zaslané zboží ani neavizované zásilky prodávající nepřijímá. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší dle zák. č. 89/2012 Sb. a souvisejících právních předpisů.

4.8. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé :
a) nesprávným skladováním
b) neodbornou montáží
c) nesprávným používáním, případně ošetřováním výrobku

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Toto právo se dle ustanovení $ 1829 občanského zákoníku nevztahuje na právnické osoby a podnikající fyzické osoby (tj. nákup na IČO). Vyrozumění o odstoupení od kupní smlouvy musí být zákazníkem podáno v zákonné lhůtě. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy:

5.2. Na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před plněním lhůty 14 dnů od převzetí plnění.

5.3. Na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.

5.4. Na dodávku zboží upraveného dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (výrobky na míru), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

5.5. Rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy v této lhůtě musí splňovat níže uvedené podmínky:

-     Kupující kontaktuje prodávajícího s požadavkem odstoupení od smlouvy. Uvede číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a vyčká na jeho akceptování ze strany prodávajícího.

-     Následně kupující dodá zboží zpět  na adresu našeho sídla, uvedenou v sekci kontakt. Při  vracení zboží přepravní službou, sdělí nám, jakou společností a kdy bude zboží doručeno. Neohlášené zásilky a zásilky na dobírku prodávající nepřijímá.

5.6. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@slezak-rav.cz.

5.7. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy kupující zaslal prodávajícímu oznámení o odstoupení.

5.8. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené v původním obalu.

5.9. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.10. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží prodávající poukáže peníze za zboží na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

5.11. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží nebude převzato zpět.

5.12. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnů dle § 1829 občanského zákoníku, prodávající hradí náklady na dodání zboží spotřebiteli, které spotřebitel na základě uzavřené smlouvy uhradil vedle kupní ceny. Do toho rámce lze zařadit např. položky označované jako poštovné a balné.

6. DODACÍ LHŮTA

6.1 Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Běžná doba dodání, pokud je zboží skladem a umožňují to přepravní podmínky, bývá 2 - 5 pracovních dní od objednání. V případě, že zboží není na skladě, je doba dodání prodloužena a jsou další možnosti doby dodání:

  • 2 - 4 týdny (atypická výroba)
  • Dodací lhůta bude kupujícímu zodpovězena na dotaz

Platnou možnost dodací lhůty kupující zjistí v rámci webového rozhraní e-shopu přímo u možnosti koupě vybraného výrobku. Udaným počtem dnů je míněn počet pracovních dnů.

V případě koupě více výrobků, termín jejich společného dodání bude platný dle toho výrobku, který má dodací lhůtu nejdelší.

Osobní odběr je možný nejdříve druhý pracovní den po potvrzení o přijetí objednávky (v pracovní době) – platí jen v případě, že prodávající potvrdí kupujícímu, že je zboží skladem.

7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1 Přehled možných způsobů doručení zásilek:

  • GEIS CZ
  • GEIS CZ s dobírkou
  • Osobní odběr

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a za přítomnosti přepravce rozbalit a zkontrolovat zásilku. V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě nebo do přepravního listu.

V případě, že tak neučiní, reklamace nebude uznána.

Zjistí-li kupující po převzetí zboží skrytou vadu mechanického charakteru, sdělí tyto skutečnosti písemně na mailovou adresu info@slezak-rav.cz nejpozději však do 24hodin od převzetí zboží. Faktura (daňový doklad) je přiložena k zásilce. Záruční listy při expedici nejsou vyplněny, protože ze zákona má zákazník 14 dní na odstoupení od smlouvy a většinou jsou součástí originálních balení. Ze zákona však při reklamaci stačí předložit nákupní doklad.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

8.2       Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

8.3       Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@slezak-rav.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.2       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.3       Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

9.4       Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

9.5       Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. července 2014.


Kategorie